Bijgewerkt op 1 september 2019

1- Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RubberDucky: RubberDucky DCA B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86445073 ;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit of (mogelijk) wil sluiten met RubberDucky;
 3. Overeenkomst: iedere conform deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst tussen RubberDucky en opdrachtgever.
 4. Plugin: software die bestaande functionaliteiten van een website kan uitbreiden of verbeteren en/of nieuwe functionaliteiten kan toevoegen.
 5. Hosting: het online beschikbaar maken en houden van een website en e-mail functionaliteit.
 6. Schriftelijk: vastgelegd op papier of een elektronische gegevensdrager, daaronder wordt ook per e-mail begrepen.

2- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
  alle aan de totstandkoming daarvan voorafgaande handelingen tussen
  opdrachtgever en RubberDucky.
 2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte en ieder
  ander aanbod van RubberDucky. Bij acceptatie daarvan worden tevens deze
  algemene voorwaarden geaccepteerd. Opdrachtgever doet door acceptatie
  afstand van eventuele eigen algemene voorwaarden. RubberDucky wijst de
  toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever nadrukkelijk
  van de hand.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en door
  overeenstemming tussen partijen worden afgeweken.

3- Offerte

 1. Opdrachtgever ontvangt op verzoek een prijsindicatie van RubberDucky. Indien opdrachtgever daarop ingaat zal hij RubberDucky informeren over de aard en omvang van de werkzaamheden die hij nodig heeft. Op basis daarvan wordt door RubberDucky een offerte gemaakt en aan opdrachtgever gestuurd.
 2. In de offerte wordt in ieder geval een planning voor de uitvoering van werkzaamheden opgenomen.
 3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, altijd exclusief BTW.
 4. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen, maar wel moeten worden uitgevoerd, hetzij door noodzaak, hetzij door een aanvullend verzoek van opdrachtgever zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als dit geval zich voordoet zal opdrachtgever daarover van tevoren worden geïnformeerd. Verzuim door RubberDucky om opdrachtgever te informeren heeft geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever.

4- Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan slechts tot stand komen doordat opdrachtgever per email, of indien door RubberDucky verzocht schriftelijk per post, akkoord gaat met
  een schriftelijke offerte of schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde prijs.
 2. Een mondelinge mededeling van een prijs geldt niet als aanbod en kan
  mondeling noch schriftelijk worden aanvaard.
 3. Een aanvaarding zoals bedoeld in het eerste lid die meer dan dertig dagen na
  de dag van de schriftelijke offerte of schriftelijke prijsmededeling plaatsvindt
  brengt geen overeenkomst tot stand, tenzij RubberDucky daarmee instemt. De
  instemming van RubberDucky kan blijken uit een mededeling aan opdrachtgever,
  door het uitvoeren van de geoffreerde werkzaamheden of door facturatie en
  acceptatie van de aanbetaling bedoeld in artikel 8, eerste lid.

5- Uitvoering van werkzaamheden

 1. Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting van RubberDucky tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtgever en RubberDucky maken in dat geval een nieuwe planning ter vervanging van de in de offerte opgenomen planning.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevraagd en ongevraagd tijdig feedback te geven. Het uitblijven van gevraagde feedback leidt tot opschorting van de verdere werkzaamheden van RubberDucky. Het uitblijven van tijdige ongevraagde feedback kan leiden tot extra werkzaamheden. De extra kosten daarvan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden door RubberDucky heeft opdrachtgever de gelegenheid om op- of aanmerkingen voor een revisieronde aan te leveren. De op- of aanmerkingen moeten in één keer in één document of e-mail worden geleverd. Daarbij bestaat geen recht op toevoeging van nieuwe of andere functionaliteiten die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid omschreven verplichting voldoet is RubberDucky gerechtigd op- of aanmerkingen niet te verwerken, althans de extra kosten die gemoeid zijn met het in meerdere tijdvakken aanpassen van het resultaat van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief van RubberDucky.
 4. Bij de werkzaamheden is niet inbegrepen het technisch onderhoud van de website. Hiervoor dient separaat tussen opdrachtgever en RubberDucky een onderhoudscontract overeengekomen te worden.

6- Online marketingadvies

 1. Het online marketingadvies aan opdrachtgever door RubberDucky omvat geen controle van het business plan van opdrachtgever. Evenmin wordt door RubberDucky een marktonderzoek uitgevoerd. RubberDucky biedt geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die opdrachtgever voor ogen staan. Dit geldt ook indien RubberDucky het plan voor opdrachtgever uitvoert.
 2. Marketingadvies wordt geleverd op de wijze en de vorm, zoals overeengekomen. Indien over de wijze en vorm niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels en volgens de vereisten van goed vakmanschap en via het voor het advies gebruikelijke medium.
 3. In adviezen opgenomen bedragen en/of aantallen dienen slechts ter indicatie. Door wijzigingen in de markt of door wijzigingen bij leveranciers, kunnen deze bedragen en aantallen bij uitvoering anders zijn. Indien RubberDucky tevens zorgdraagt voor (een deel van) de uitvoering van het marketingadvies, zal zij de werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever doorberekenen

7- Hosting

 1. Opdrachtgever kan de hosting van zijn website bij RubberDucky onderbrengen. RubberDucky biedt daarvoor een basis en een premium pakket aan. Wat van de pakketten verwacht mag worden is in de offerte omschreven. In aanvulling of ter inkadering daarvan geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. RubberDucky adviseert opdrachtgever over de best passende hostingoplossing, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 3. De verschuldigde vergoeding voor de hosting wordt per offerte of in een email aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en dient per automatische incasso te worden voldaan.
 4. Hosting wordt uitsluitend als abonnement aangeboden met een opzegtermijn van één maand. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een kalendermaand.
 5. RubberDucky garandeert nadrukkelijk geen uptime van de hosting. Evenmin garandeert RubberDucky een maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). RubberDucky is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 7. Als onderdeel van de hosting wordt één nog beschikbare domeinnaam met de .nl, .be, .eu, .info, .net, .org of .com extensie gratis ter beschikking gesteld. Extra domeinnamen of domeinnamen met een andere extensie zijn beschikbaar tegen een maandelijkse meerprijs. De domeinnaam en bijbehorende DNS wordt beheerd door RubberDucky. Indien opdrachtgever de hosting elders wenst onder te brengen werkt RubberDucky mee aan de verhuizing van de domeinnaam.
 8. RubberDucky levert geen SSL-certificaat als onderdeel van de hosting pakketten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft recht op het beveiligingsniveau, zoals opdrachtgever en RubberDucky dit separaat zijn overeengekomen. Dit SSL-certificaat is onlosmakelijk verbonden met de hosting bij RubberDucky en kan niet worden meeverhuisd.
 9. E-mailadressen worden voor opdrachtgever op verzoek aangemaakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het e-mailprogramma van zijn keuze op het apparaat van zijn keuze.
 10. Indien geen limieten zijn overeengekomen over het gebruik of verbruik van resources (zoals, maar niet uitsluitend, het aantal GB aan opslag, dataverkeer, etc.) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik dat niet als normaal gebruik van een WordPress website kan worden aangemerkt valt niet binnen het hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met extreem hoge traffic. Of sprake is van excessief gebruik is aan RubberDucky om te bepalen. RubberDucky is gerechtigd om in het geval van excessief gebruik extra daadwerkelijke kosten, vermeerderd met administratiekosten, in rekening te brengen of de beschikbaarheid van resources tot normale proporties te beperken. Na vruchteloze schriftelijke waarschuwing van opdrachtgever om zijn gebruik te beperken is RubberDucky gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Er is in dat geval sprake van een tekortkoming van de opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid. Het derde lid van artikel 12 is in het in dit lid beschreven geval niet van toepassing.
 11. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan is overeengekomen, brengt RubberDucky redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening.

8- Betaling

 1. Opdrachtgever is nadat de overeenkomst tot stand is gekomen een aanbetaling van 50% van de totale prijs verschuldigd. Totdat deze betaling is ontvangen door RubberDucky wordt iedere verplichting van RubberDucky om de overeenkomst na te komen opgeschort.
 2. De laatste factuur wordt verzonden na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer RubberDucky de opdrachtgever informeert dat de werkzaamheden zijn afgerond. Een eventueel verschil van mening over de vraag of alle werkzaamheden zijn verricht heeft geen invloed op de betalingsverplichting.
 3. RubberDucky is gerechtigd tussen het moment van aanbetaling en oplevering deelfacturen te verzenden.
 4. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien opdrachtgever en RubberDucky gespreide betaling zijn overeengekomen en opdrachtgever één termijn te laat betaalt is het volledige restant direct en geheel opeisbaar.
 6. Bij te late betaling is opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd. Daarnaast is opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.

9- Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. RubberDucky is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of schuld.
 2. RubberDucky is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde uit welke hoofde dan ook op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van opdrachtgever die opdrachtgever niet conform artikel 11, eerste lid, derde volzin, heeft verwijderd. 
 3. RubberDucky is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een derde of als gevolg van gebruik van producten of diensten van een derde of schade door gebeurtenissen waarop RubberDucky geen invloed heeft.
 4. RubberDucky is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. In het geval van overmacht is RubberDucky gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig is. Voor zover RubberDucky reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen en een factuur te sturen aan opdrachtgever.
 5. De aansprakelijkheid van RubberDucky voor enige schade van opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur voor de werkzaamheden waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit of verband mee houdt.
 6. RubberDucky is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door RubberDucky aangebrachte wijzigingen of implementaties.
 7. Opdrachtgever vrijwaart RubberDucky van alle vorderingen van derden ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten en is verplicht alle kosten die RubberDucky maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart RubberDucky van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van opdrachtgever of de door opdrachtgever gebruikte servers.

10- Geheimhouding

 1. RubberDucky is gehouden om alle gegevens van opdrachtgever waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan RubberDucky het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van RubberDucky, waarvan RubberDucky aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan opdrachtgever het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 3. Partijen zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Dit geldt niet indien de schending niet het gevolg is van opzettelijk handelen

11- Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever ontvangt voor de door of via RubberDucky geleverde werken een niet-exclusieve licentie voor gebruik op, althans voor zijn website. Dit omvat mede de code van de website zelf.
 2. RubberDucky verleent uitdrukkelijk geen (sub)licentie voor foto’s en andere content die niet door opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door RubberDucky op de website zijn geplaatst. Foto’s en content die door RubberDucky op de website zijn geplaatst dient opdrachtgever binnen twee weken na levering te vervangen of verwijderen van de website en bijbehorende servers. RubberDucky is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze foto’s en andere content.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten voor werken die hij zelf aanlevert.
 4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website wanneer dat nodig is. Sublicenties voor plugins zijn geldig voor de duur van de overeenkomst. Bij of na het einde van de overeenkomst kunnen de sublicenties komen te vervallen.
 5. Opdrachtgever mag (op eigen risico) wijzigingen aan de code van de website aanbrengen die hij onder de in artikel 1 bedoelde licentie heeft verkregen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de code van eventuele plugins als de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website niet verkopen of anderszins overdragen, behalve in het geval de gehele onderneming waar de website bij hoort wordt verkocht of anderszins wordt overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder het eerste en/of derde lid een licentie voor is verkregen is in alle gevallen niet toegestaan.

12- Einde van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar blijft de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook als ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen werkzaamheden door RubberDucky zijn uitgevoerd.
 2. RubberDucky kan de overeenkomst tussentijds opzeggen indien de opdrachtgever zich niet (volledig) aan de overeenkomst houdt. In dat geval is RubberDucky gerechtigd om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door RubberDucky zijn uitgevoerd.
 3. In afwijking van het vorige lid geldt ten aanzien van hostingactiviteiten dat die niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn van maximaal drie maanden om zijn website en e-mail elders onder te brengen.
 4. Opzegging door opdrachtgever of RubberDucky kan uitsluitend schriftelijk, waarbij de verzendende partij de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij draagt.

13- Non-concurrentie

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst of binnen één jaar na het einde daarvan zal opdrachtgever geen werknemer(s) van RubberDucky direct of indirect voor zich laten werken, anders dan uit hoofde van een overeenkomst met RubberDucky of met schriftelijke toestemming van RubberDucky.
 2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van € 50.000,- per keer, althans € 1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan RubberDucky. De boete laat het recht van RubberDucky om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel 10 bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.

14- Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam. In afwijking daarvan is RubberDucky gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- /vestigingsplaats van opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald geldt dat opdrachtgever de bewijslast draagt van de ontvangst door RubberDucky van iedere door opdrachtgever aan RubberDucky verzonden mededeling. Voor iedere mededeling die is verzonden door RubberDucky aan opdrachtgever geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door opdrachtgever.
 4. Indien een (deel) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de (ver)nietig(d)e bepalingen treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans een die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk nadert.
 5. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever worden gewijzigd.